குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டுபவர்களுடன் பயணிப்பவர்களுக்கும் அபராதம் என போக்குவரத்து விதிகளில் பல மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Source link